โรงพยาบาลควนขนุนจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญ และแนวทางในการประหยัดพลังงาน ซึ่งเป็นทรัพยากรณ์อันมีค่า ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก ในการประหยัดพลังงานแก่เจ้าหน้าที่ อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอควนขนุน ตลอดจน เจ้าหน้าที่ประจำแต่ละ รพ.สต. ของอำเภอควนขนุน