โรงพยาบาลควนขนุนประกวดการจัดบอร์ดส่งเสริมและกระตุ้นการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ของแต่ละหน่วยงานภายในโรงพยาบาลควนขนุน ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก ในการประหยัดพลังงานแก่เจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาล ตลอดจนผู้มารับบริการ ของโรงพยาบาล ได้เล็งเห็นถึงการใช้พลังงานอย่างประหยัด