เมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2559โรงพยาบาลควนขนุนเชิญคณะทำงานกิจกรรมอนุกรักษ์พลังงาน โรงพยาบาลหาดใหญ่ มาให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับดำเนินโครงการกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน