โรงพยาบาลควนขนุนและเจ้าหน้าที่ขอต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ

             ประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

***ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ e-bidding 19-03-2564  
***ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ด้วยวิธี e-bidding 16-03-2564  
***รพ.ควนขนุนประกาศซื้อครุภัณฑ์การแพทย์7รายการ ด้วยวิธี e-bidding 04-02-2564  
***
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องเพาะเชื้อจากเลือด  03-02-2564  
***ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 29-01-2564  
***ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อระบบ RO 12-01-2564  
***รพ.ควนขนุนประกาศซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธี e-bidding 11-01-2564  
***ร่างประกาศซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธี e-bidding 11-01-564 
***รพ.ควนขนุนเชิญประกวดราคาติดตั้งระบบ RO ด้วยวิธี e-bidding 
***รพ.ควนขนุนประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 
***รพ.ควนขนุนประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ  17-112563 
***รพ.ควนขนุนประกาศขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุที่จะทำการรื้อถอน  03-08-2563 
***รพ.ควนขนุนประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยวิธี e-bidding  29-04-2563 
***แจ้งยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดไตเทียม  22-01-2563 
***แจ้งเปลี่ยนแปลงประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดไตเทียม  22-10-2562 
***ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดไตเทียม   
03-10-2562 
***ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือด ครั้งที่ 2 17-09-2562  
***ประกาศประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบผลิดไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา 28-08-2562 
***ประกาศสอบราคาราคาจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา 02-08-2562 
***ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง 02-08-2562 
***ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศห้องผ่าตัด
 14-05-2562 
***ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศห้องผ่าตัด 01-05-2562 
***รพ.ควนขนุน ประกาศประกาศประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจหาสารไทรอยด์ 24-04-2562 
***รพ.ควนขนุน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ จ้างเหมาติดตั้งระบบบริการทางการแพทย์
 1-03-2562
***รพ.ควนขนุน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางด้านเคมีคลินิก
 21-02-2562 

***รพ.ควนขนนุ ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา จำนวน 1 งาน 12-02-2562 
***รพ.ควนขนนุ ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางด้านเคมีคลินิก จำนวน 15 รายการ
 22-01-2562 
***รพ.ควนขนุน ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบบริการทางการแทพย์สำหรับบริหารงานภายใน รพ.
 22-01-2562
***โรงพยาบาลควนขนุนขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ
 15-01-2562 
***รพ.ควนขนุนร่างประกาศประกวดราคา(E-Bidding)น้ำยาตรวจทางด้านเคมีคลินิก 10-01-2562
***รพ.ควนขนุนร่างประกาศประกวดราคา(E-Bidding)จ้างเหมาติดตั้งระบบบริการทางการแพทย์ 09-01-2562
***คำสั่ง รพ.ควนขนุน เรื่องแต่งตั้ง จนท.ดำเนินการปิดปลดประกาศและเผยแพร่ข้อมูล 

***แบบตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อและผู้เสนอราคา

***ประกาศ รพ.ควนขนุน ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561
***รพ.ควนขนุนประกวดราคา(E-Bidding)น้ำยาตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด(ครั้งที่2) 11-12-2561 
***รพ.ควนขนุนประกวดราคา(E-Bidding)เช่าคอมพิวเตอร์ 115 เครื่อง 26-11-2561 
***รพ.ควนขนุนประกวดราคา(E-Bidding)น้ำยาตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด 26-11-2561 
***รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลควนขนุนเดือนกันยายน2561 
***รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลควนขนุนเดือนสิงหาคม2561 
***ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างออกแบบและแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสีย 31-05-2561
***
รพ.ควนขนุนประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ 22-05-2561
***ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
26-3-2560 
***
รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อนำ้ยาตรวจทางด้านเคมีคลินิก12-3-2561
***
รพ.ควนขนุนประกาศประกวดราคาน้ำยาตรวจทางด้านเคมีคลินิก 15 รายการ 8-2-2561 
***
รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 26-1-2561 
***
รพ.ควนขนุนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ซื้อโคมไฟผ่าตัด 23-1-2561 
***
รพ.ควนขนุนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ซื้อยา 23-1-2561
***รพ.ควนขนุนประกวดราคาซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 2 รายการ
 
4-1-2560 
***รพ.ควนขนุนประกวดราคาซื้อเครื่องให้การบำบัดรักษาด้วยไฟฟ้าชนิดคลื่นสั้น
 4-1-2560 

***ยกเลิกประกาศประกวดราคา 2 รายการ 29-12-60 
***
ยกเลิกประกาศประกวดราคา 1 รายการ 29-12-60 
***รพ.ควนขนุนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ซื้อยา Salmeterol 22-12-2560

 
***สรุปข้อมูลการจัดซื้อแต่ละรายการ ประจำปีงบประมาณ2561 
***สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ2560 

***รายงานแผนค่าใช้จ่ายแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ2561
 

***รพ.ควนขนุนประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 30-11-2560 
***ประกาศแผนจัดซื้อยาในบัญชีหลักแห่งชาติ ประจำปี 2561 24-11-2560 
***ประกาศแผนจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประจำปี 2561 24-11-2560 

***รพ.ควนขนุนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ซื้อน้ำยาตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
 20-10-2560 

***ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำยาตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด 20-10-2560 
***ประกาศแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปี 2561 18-10-2560 
***ประกาศแผนจัดซื้อวัสดุ ประจำปี 2561 18-10-2560  
***รพ.ควนขนุนประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 15-09-2560 
***รพ.ควนขนุนประกาศสอบราคาเครื่องวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัสกระจกตา 22-08-2560
***รพ.ควนขนุนประกาศสอบราคาเครื่องตรวจอภัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 22-08-2560
***รพ.ควนขนุนประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ 02-08-2560
***รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 25661 21-7-2560
***รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 (เพิ่มเติม1 งบเงินบำรุง.) 21-7-2560
***รายงานแผนการจัดซื้องบกองทุนผ้าป่า 21-7-2560
***
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560 เพิ่มเติม 22-ุ6-2560
***
รพ.ควนขนุนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 14 รายการ 23-2-2560
***ร่างประกาศประกวดราคา (E-bidding) ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 8 รายกา
ร 15-2-2560
***รพ.ควนขนุนประกาศสอบราคาเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 ma ชนิดแบบแขวนเพดาน
 7-11-2016
***รพ.ควนขนุนประกาศสอบราคาเครื่องดมยาสลบ
7-10-2016
***รพ.ควนขนุนประกาศสอบราคาเครื่องเอกซเรย์ขนาดไม่น้อยกว่า 500 ma 7-10-2016
***รพ.ควนขนุนประกาศสอบราคาเครื่องเอกซเรย์ขนาดไม่น้อยกว่า 500 ma ชนิดแบบแขวนเพดาน 7-10-2016
***รพ.ควนขนุนประกาศสอบราคาเตียงผ่าตัดทั่วไป 7-10-2016
***
รพ.ควนขนุนประกาศสอบราคากล้องส่องตรวจเนื้อเยื่อปากมดลูก 7-10-2016

***รพ.ควนขนุนประกาศสอบราคาเครืองจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า 4-10-2016
***รพ.ควนขนุนประกาศสอบราคาเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารถแรกเกิด 4-10-2016
***รพ.ควนขนุนประกาศสอบราคาเครืองตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 4-10-2016

         
ประกาศผลประกวดราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง
***สรุปผลการใช้จ่ายตามแผนการจัดซ์้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2562 12-12-2562 
***สรุปผลการใช้จ่ายตามแผนการจัดซ์้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2562 12-12-2562 

***
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2562  12-12-2562 

***รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปี งบประมาณ 2561 
***รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อปี  2562
***รายชื่อผู้ชนะประกวดราคา(E-Bidding)เช่าคอมพิวเตอร์ 115 เครื่อง 18-11-2561
 
***รายประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงเพดาน-ทาสี อาคาร 17-11-2561 
***รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 

***รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2561 

***รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2561 

***
รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่ 14-2-2561
***รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 
***รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฝ่ายบริหารทั่วไปเดือนตุลาคม-ธันวาคม2560  
***รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฝ่ายบริหารทั่วไปเดือนตุลาคม2560
 
***รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฝ่ายบริหารทั่วไปเดือนพฤศจิกายน2560 
***รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฝ่ายบริหารทั่วไปเดือนธันวาคม2560 
***รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างห้องชันสูตรเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน2560 

***รายชื่อผู้ชนะการประกวดเสนอราคาเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้า 22-12-2560 
***รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) น้ำยาตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด 09-11-2560
***รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ปี 2560 21-7-2560
***รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปี 2560
***รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 (เพิ่มเติม).pdf
***รายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 โตรมาสแรก

***รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560  (เพิ่มเติม งบค่าเสื่อม.)

***รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 (เพิ่มเติม งบ พพ.)

***รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 
***สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
***รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เครื่อง x-ray 21-11-59
***
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องดมยาสลบ 28-10-59
***รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า 28-10-59
***รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา กล้องส่องเนื้อเยื่อปากมดลูก 21-10-59
***รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องตรวจอวัยวะภายใน 20-10-59