EB3หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

***หนังสือนำคู่มือขึ้นเว็บ 
***วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง