EB17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

*** คู่มือชมรมจริยธรรม ฯ สธ. ปี 2564
*** บันทึกเสนอผู้บริหารและนำขึ้นเว็บ
*** แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
*** แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
*** แบบฟอร์มการขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์