EB13 หน่วยงานของท่านมีการกำหนดมาตรการและระบบในกันป้องกันการรับสินบน

*** ข้อเสนอแนะ ป.ป.ช.
*** ระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547
*** ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงาน ส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่จังหวัดไม่มีคณะกรรมการสวัสดิการ พ.ศ.2554
*** ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2548
*** ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่2) พ.ศ. 2548
*** ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่3) พ.ศ. 2548
*** ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ
*** มติ ครม. 26 พ.ย. 2561
*** บันทึกมาตรการการรับสินบน
*** คู่มือการกำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน
*** แบบรายงานการรับส่วนแถม
*** ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน
*** บันทึกแจ้งเวียนหน่วยงานทราบมาตรการรับสินบน
*** บันทึกรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผล
*** แบบฟอร์มการขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์
*** คู่มือการใช้ที่ราชพัสดุ ฉบับปรับปรุง
*** รวมระเบียบ และหนังสือซักซ้อมความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการจัดสวัสดิการภายใน  สป.สธ